аллювийн хүндийн хүчний алтны үйлдвэрлэлийн байршил