нүүрс болон үнс боловсруулах системийг боловсруулах үйлдвэр