багаж хэрэгслийн хамгаалалтанд үйлдвэрлэлийн уурхайтай