патент эзэмшигчийн олборлолтын үнийг эзэмшигчийн эрхээр хангаж байна