ажлын байр бий болгоход замын барилгын ажилд чулуу шидэх үүргийг гүйцэтгэдэг