хүнд дунд нүүрсний баяжуулах үйлдвэрлэлийн асуудал