бөмбөлгийн үйлдвэрлэлийн дизайны зарчмыг тайлбарлах