зээлийн тусламжтайгаар үйлчлүүлэгчдийн зээлийг яаж нөхөн төлөх