гантиг үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж угсаатны зүйлд